Misja

 

LOGO-KOLOR

Infinita Æstimatio Est Libertatis Et Familiæ

Nieskończoną Wartością Jest Wolność i Rodzina

 

Jesteśmy organizacją  non–profit. 

Misją Ordynacji jest wspieranie i podnoszenie znaczenia indywidualnego rozwoju kulturowego osób, w tym członków Ordynacji i ich rodzin pod względem społecznym i edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem elementów kultury wysokiej oraz materialnym i moralnym w oparciu o wartości chrześcijańskie — rzymsko-katolickie, wraz z utrzymywaniem oraz kultywowaniem dziedzictwa i tradycji narodowej, poprzez pielęgnowanie polskości w ramach zabezpieczania, ochrony, dokumentowania i propagowania indywidualnych wartości materialnych i niematerialnych, także tych zawartych w rodzinnej tradycji historycznej, uwzględniającej szeroki wachlarz więzów krwi, oraz podejmowanie działań zmierzających do uzyskania moralnego zadośćuczynienia i rekompensaty materialnej dla osób i ich spadkobierców, poszkodowanych z tytułu różnych form represji, przywracanie należnego tym osobom miejsca, pamięci i praw z uwzględnieniem należnych roszczeń oraz wierzytelności, jak też zapoznawanie się i zaopiekowanie się wzajemnie stosunkami rodzinnymi, poprzez dążenie do podtrzymywania spójni rodzinnej, uwzględniającej potrzebę łączności z pozostającymi wciąż na emigracji, a także charytatywne wspomaganie się wzajemne w niezamożności lub niepełnosprawności, zapewnianie pełnej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, w tym ochrony autonomii i suwerenności rodziny i jej fundamentu, jakim jest małżeństwo między mężczyzną i kobietą oraz wspieranie naturalnego macierzyństwa i rodzicielstwa na rzecz dzieci i młodzieży polegające na kształtowaniu ich indywidualnego rozwoju i wypoczynku, z równoczesnym dążeniem do zachowania dziedzictwa rodowego, uwzględniającego wszelkie działania mające na celu utrzymanie w integralności gniazda rodzinnego — jako Siedziby Rodu — wraz z jej materialnym zabezpieczaniem i dbałością o otaczające środowisko przyrodnicze.